logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English

Uvjeti takmičenja

Ko može učestvovati?

Za takmičenje se mogu prijaviti studenti osnovnih, postdiplomskih i doktorskih studija na univerzitetima u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, i to u timu od 2 do 4 člana. Istraživači i profesori, također, mogu biti članovi tima.

 

Povjerljivost podataka

Prilikom registracije na platformi, svaki takmičar će potpisati elektronsku verziju Ugovora o povjerljivosti. S obzirom da se ideja prijavljuje na platformi kao poslovna i podijeljena sa članovima tima, do trenutka slanja ideje na ocjenjivanje ona će biti vidljiva samo članovima tima.  

Pregled svake ideje će jasno pokazivati ko je njen vlasnik i kada je prijavljena na INNO platformu, pa su prava intelektualne svojine definisana na početku.

Kada tim pošalje ideju na ocjenjivanje, svi koji su uključeni u proces ocjenjivanja, počev od recenzenata iz Kancelarije za poslovnu podršku, članova Evaluacionog komiteta (profesori, istraživači, predstavnici poslovnih inkubatora, predstavnici studentskih organizacija), pa sve do članova Selekcionog komiteta, potpisat će Ugovor o povjerljivosti koji se odnosi na sve informacije koje su primljene u okviru jedne ideje.

 

Podrška takmičarima

Univerziteti i poslovni inkubatori će organizovati najmanje tri obuke za takmičare, s nekoliko modula koji se odnose na preduzetništvo, inovacije, zaštitu intelektualne svojine, poslovno planiranje, finansijski menadžment, itd. Učešće u obukama je obavezno za timove, tj. bar jedan član tima je obavezan da učestvuje pošto će obuke biti usmjerene na razvoj i pripremu biznis plana.

Pored toga, svakom timu će biti osigurana mentorska podrška u trajanju od 4 sata. Mentori su iz redova profesora, uspješnih preduzetnika i eksperta iz poslovnog sektora, zavisno od ideje.

Osoblje Kancelarije za poslovnu podršku bit će na raspolaganju članovima tima za konsultacije u vezi s različitim aspektima razvoja ideje i korišćenjem INNO platforme.

 

Ocjenjivanje

Kada se ideja pošalje na ocjenjivanje, osoblje BSO-a će proslijediti ideju dalje do ocenjivača, u zavisnosti od vrste ideje i oblasti za koju je vezana. Svaki od ocjenjivača će izvršiti procjenu poslovnog potencijala ideje na osnovu definisanih kriterija.

S obzirom da će u ocjenjivanje biti uključena tri ocjenjivača, konačna ocena bit će dobijena kao zbir prosječnih individualnih ocjena za svaki od kriterija pomnoženih njegovim apsolutnim  težinskim koeficijentom. Na osnovu tog rezultata, sastavit će se rang-lista.

Šest najboljih ideja na lokalnom takmičenju će proći u sljedeću fazu (lokalni pitch decks), a ocjena na ovom dijelu će imati težinski faktor 40%.

Svaki univerzitet će formirati lokalni Selekcioni komitet do marta 2015. u kome će biti pet članova (dva člana s univerziteta, jedan iz poslovnog inkubatora i dva gostujuća člana s drugih univerziteta). Komitet će ocjenjivati sedmominutne pitch deck prezentacije. Težinski faktor za ovu kategoriju će biti 60%.

Dva najbolja tima sa svakog od lokalnih takmičenja u regionu će učestvovali na Regionalnom finalnom takmičenju, gdje će težinski faktor za ocjene s lokalnog takmičenja biti 60%, a ostatak ocjene (40%) će biti ocjena sedmominutne pitch deck prezentacije.

 

Obuke

Imajući u vidu da će osnova za ocjenjivanje i rangiranje ideja biti biznis plan, da bi svi učesnici imali istu podršku u toku takmičenja, start-up obuke koje realizuju poslovni inkubatori na WBCInno projektu (BIC, BINS, BITF, ICBL, BIPG) će biti unificirane, i obuhvatit će četiri modula:

  1. Razvoj poslovnog modela
  2. Validacija poslovnog modela
  3. Finansiranje start-up preduzeća
  4. Kratke usmene prezentacije (elevator pitch)

 

Univerziteti će realizovati i dodatne obuke koje se tiču inovacija, zaštite intelektualne svojine, kreativnosti, tj. iz onih oblasti koje su relevantne za predstavljanje ideja i potrebe takmičara:

  1. Metodološki vodič za inovacije
  2. Upravljanje intelektualnom svojinom
  3. Kreativno rješavanje problema