logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English
Laboratorij za tehničku dijagnostiku (Laboratorija)
Mašinski fakultet
www:
Home page
email:
lab_td@mf.unze.ba
 • Mjerenje i kontrola nivoa vibracija tehničkih sistema
 • Analiza vibracionih stanja tehničkih sistema
 • Statičko i dinamičko balansiranje rotacionih sistema u sopstvenim ležajima
 • Dijagnostika kotrljajnih i kliznih ležaja SPM metodom
 • Ispitivanja buke
 • Termovizijska ispitivanja
 • Ultrazvučna defektoskopska ispitivanja
 • Istraživanja bazirana na primjeni stroboskopskog efekta
 • Lasersko podešavanje i kontrola saosnosti spojenih dijelova, a posebno rotirajućih sistema
 • Mjerenje i kontrola brojeva okretaja, i dr.
Prezime i ime email Matična institucija
true Jašarević Sabahudin sjasarevic@mf.unze.ba Mašinski fakultet

Rezultati dvadesetpetogodišnjeg naučno-istraživačkog i stručnog rada ove laboratorije su realizovani radovi kako za potrebe privrednih subjekata tako i onih iz oblasti fundamentalnih istraživanja. Više od 150 urađenih ekspertiza sa preko 1000 dijagnosticiranih, saniranih, balansiranih ili kontrolisanih tehničkih sistema metodama analize vibracija, buke, SPM metoda i drugim dijagnostičkim metodama, govore o visokom nivou stručnosti i profesionalnosti obavljenih poslova. Naravno, tu su i poslovi vještačenja, stručnih analiza, laboratorijskih usluga, stručnih seminara, konferencija i obuka za izvršioce iz službi održavanja i tehnologije u fabrikama. Brojne su fabrike u kojima su radili naši izvršioci počev od gotovo svih pogona željezara u Zenici i Ilijašu, preko rudnika u Kaknju, Brezi i Zenici, Cementare Kakanj, Natrona u Maglaju, Pobjede u Tešnju, Energane Travnik, Termoelektrane Kakanj, Fabrike papira Drvar, Tvornice gipsanih ploča Donji Vakuf, Krivaje Zavidovići, KTK Visoko, Mediapan Busovača, UNIS Sarajevo, Hidroelektrana Bihać i još niza privrednih sistema.

Osnovne odrednice u radu Laboratorije su stručnost i kvalifikovanost za izvođenje navedenih radova, kvalitet i brzina usluga koje su uvijek prilagođene potrebama naručioca. Naš rad je usklađen s odgovarajućim evropskim propisima, standardima i preporukama iskazanim kroz korištenje odgovarajućih ISO, VDI, EN, JUS, BAS, BS, DIN i dr. standarda i preporuka, različitih softverskih paketa i programa kao i ekspertskih sistema. Naravno nismo zanemarili ni odrednice standarda ISO 9000/2000 i ISO 14 000. 

Također, laboratorija pruža odličnu priliku studentima I, II I III ciklusa studija na Mašinskom fakultetu UNZE-a da se upoznaju sa svim potencijalnim aktivnostima održavanja u poslovnim sistemima te da u cijelosti na ispitnim modelima i opremi kojom laboratorija raspolaže urade svoj RDI zadatak.

 

Međunarodni projekti:

PROCESS PLANNING USING LOW-BUDGET VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY, FTN Univerziteta u Novom Sadu - Univerzitet u Pečuju (Mađarska) - Univerzitet u Zenici; Projekt finansirala Vlada Vojvodine, 2006/07. Godina.

 

Projekti programa Tempus:

QUALITY MANAGEMENT PROCEDURE FOR PROMOTING UNIVERSITY - ENTERPRISE COOPERATION (QPPEUC); TEMPUS Project SCM CO24A06_BIH; Projekt finansiran sredstvima EU Tempus-Mundus fonda

 

Nacionalni projekti:

 • Centar za vozila -Studija izvodljivosti (Feasibility Project); Projekat za potrebe Ze-do kantona; Institut za mašinstvo (N-74), Zenica, novembar; 2000. godine. UDK 621.7
 • Potrebe i mogućnosti formiranja kapaciteta za popravak armatura u RO Željezara "Zenica" 1989., Projekat za potrebe RO Željezara "Zenica"
 • Problematika saobraćajne buke kao aspekt kvaliteta života; Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet u Zenici, ISBN 9958-617-04-8, COBISS/BIH-ID 7064838, novembar 1999., Zenica.
 • Industrijska buka – da li ona može uticati na sticanje certifikata iz serije ISO 14 000?; Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet u Zenici, ISBN 9958-617-04-8, COBISS/BIH-ID 7064838, 1999., Zenica.
 • "Uticaj elastičnog oslanjanja mehaničkog sistema na nivo nepoželjnih vibracija u eksploataciji", Zavod za produktivnost dela, broj 4., Ljubljana 1991.

 

Važni patenti ili druga istraživanja

 • Primjena održavanja po stanju na blokovima turbina u kompaniji Željezara Zenica, 1987-1992.
 • Razvoj koncepta održavanja po stanju u drvoprerađivačkoj industriji Natron, Maglaj, 1998.
 • Problematika komunalne buke i ekspertiza građevinskih rješenja na zgradi „RMK promet” Zenica, 1990.
 • Istraživanje uzroka nepoželjnih vibracija nekih tehničkih sistema u metalurgiji, 1988 - 1992.
 • Dijagnostika stanja tehničkih sistema na rudniku "Stara jama" Zenica s prijedlozima rješenja, 1999.
 • NDT, termovizija i vibracione analize kao ključne tehnologije održavanja po stanju u cementnoj industriji, projekt za Hajdelberg Cement, Kakanj, 1999.
 • Postremontni karakter vibracija velikih turboenergetskih grupa kao parametar ocjene kvaliteta remonta: TE Kakanj, JP Elektroprivreda BiH, 2000.
 • Sanacija ventilacionih sistema dimovodnog sistema kotlovskog postrojenja u Termoelektrani Kakanj,  2001.
 • Vibraciona analiza i dijagnoza stanja agregata na HE Una Kostela – Bihać kao parametar za tehničku evaluaciju projekta; naručilac: JP Elektroprivreda BiH, HE Una- Kostela, Bihać
 • Razvoj savremenih metoda tehničke dijagnostike i primjena u vazduhoplovstvu, istraživanje za doktorsku tezi kandidata mr. Radoja Karadžića.


Oprema 

 • Movipack Analyiser - Dvokanalni modularni sistem za vibracionu analizu stanja sistema (Proizv. 01 dB Metravib)
 • OPTALIGN-PLUS - Uređaj za lasersku kontrolu i podešavanje saosnosti vratila
 • BK-Noise Level Analyser 4427 - Uređaj za zvučnu dijagnostiku (Proizv. Bruel & Kjaer & Schenk Danska / Njemačka
 • SPM Analizator ležajeva (Proiv. SPM Švedska
 • Ispitni sto za kompleksna vibraciona stanja
 • Simulator vibracija – ventilacioni sistem- EM –elastični ležaji
 • Stroboskopski uređaj
 • Kontaktni i bezkontaktni mjerači temperature
 • Termovizijska kamera
 • Softver za vibracije (za učenje) (i-Learn Vibration)
 • MARLIN detektor stanja (Marlin Condition Detector) Pro IS SMVL 3600 IS
 • Mjerač nivoa zvuka (Sound Level Meter Type 2250) (Bruel Kjaer)
 • Uređaj za detektovanje raspoloživosti mašine (Leonova) 
Kontakt osoba
email:
sjasarevic@mf.unze.ba
www:
visit page
Adresa:

Mašinski fakultet
Univerzitet u Zenici
Fakultetska 1
72 000 Zenica
Bosna i Hercegovina

Tel:
+387 32 449 145, +387 32 449 120