logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English
Institut za ekonomiju (Centar)
Ekonomski fakultet
www:
Home page
email:
hasan.mahmutovic@ef.unze.ba

Oblasti istraživanja definišemo kao studije iz domena aktuelnih ekonomskih pitanja na makro i mikro nivou, uključujući studije iz oblasti makroekonomije, europskih integracija, ekonomskih aspekata pridruživanja Europskoj uniji, razvoja industrije i trgovine, direktnih stranih ulaganja, pružanja konsultantskih usluga biznis sektoru, svim nivoima državnih institucija, izdavačkoj djelatnosti, itd. Ovdje je potrebno posebno naglasiti da se istraživački fokus Instituta prilagođava potrebama vremena i direktnih korisnika. 


Djelatnost Ekonomskog instituta Univerziteta u Zenici je:

1. organizovanje i obavljanje naučno-istraživačkog rada iz naučnog polja ekonomije i srodnih naučnih polja i to: (a) fundamentalna i (b) primijenjena istraživanja,

2. organizovanje i obavljanje stručnog i naučnog rada i to: 
   (a) izrada razvojnih planova ekonomskih subjekata i jedinica lokalne samouprave i uprave,
   (b) izrada analiza i ekspertiza iz ekonomskih i srodnih naučnih grana,
   (c) izrada investicionih i drugih programa i elaborata, te dokumentacionih podloga,
   (d) izrada studija o organizaciji i unapređivanju poslovanja ekonomskih subjekata,
   (e) izrada stručnih prijedloga za rješavanje različitih problema iz poslovanja ekonomskih subjekata i
   (f) konsalting poslovi i ostale intelektualne usluge za ekonomske subjekte i druge pravne osobe,

3. objavljivanje rezultata naučnih, razvojnih i stručnih istraživanja, te izdavačka djelatnost s tim u vezi,

4. organizacija i suorganizacija naučnih i stručnih skupova, seminara i tečajeva, te poslovnih škola,

5. naučno osposobljavanje i uključivanje mlađih asistenata i studenata dodiplomskih i poslijediplomskih naučnih studija u naučno-istraživački i stručni rad,

6. održavanje i razvoj naučno-istraživačke strukture,

7. povezivanje naučnog istraživanja i visokoškolskog obrazovanja,

8. uključivanje u međufakultetsku i međunarodnu naučnu djelatnost,

9. organizacija poslova prevođenja.


U tom smislu, naučno-istraživački rad je prvenstveno namijenjen sljedećim grupama korisnika:

- donosiocima odluka na svim nivoima kako bi se utjecalo na kreiranje ekonomske politike u Bosni i Hercegovini te ubrzao njen ekonomski rast i razvoj,

- direktnim poslovnim korisnicima, pri čemu se prvenstvano misli na naručioce/kupce usluga naučno-istraživačkog rada,

- javnosti, kojoj će određeni rezultati istraživanja biti prezentovani u cilju informisanja i edukacije.


Naučno-istraživački rad na Ekonomskom institutu odvija se prije svega kroz individualni kreativni angažman nastavnika i saradnika na izradi monografija, studija, magistarskih i doktorskih disertacija.

Prezime i ime email Matična institucija
true Mahmutović Hasan hasan.mahmutovic@ef.unze.ba Ekonomski fakultet
Kontakt osoba
email:
hasan.mahmutovic@ef.unze.ba
www:
visit page
Adresa:
Tel:
+ 387 32 444 700